ᴋᴀɴɴᴏᴏᴋᴀ ᴅᴇᴇʀ

𓃱♡“ʟᴜᴄᴇ sɪᴄᴜᴛ sᴛᴇʟʟᴀᴇ , ʙᴀᴇ ʙᴀᴇ . ”

𓃱♡“ʟᴜᴄᴇ sɪᴄᴜᴛ sᴛᴇʟʟᴀᴇ , ɪᴄʜ ʟɪᴇʙᴇ ᴅɪᴄʜ . ”

                                             

                                ♡-(ʙᴀᴇ ᴊɪɴ ʏᴏᴜɴɢ) ​​​

ɢᴇᴛ ᴜᴘ ᴀᴛ ғᴏᴜʀ ᴛᴏᴍᴏʀʀᴏᴡ
ɪ ᴅᴏɴ'ᴛ ᴡᴀɴᴛ ᴛᴏ ʟᴇᴀᴠᴇ
ᴡᴀɴᴀɴ [sᴜɴ] 𓃹☽ ​​​

ᴡɪᴛʜᴏᴜᴛ ʏᴏᴜ ♥️

♥️ ɴᴏᴛʜɪɴɢ

ᴄᴀᴛᴄʜɪɴɢ ᴛʜᴇ ᴛᴀɪʟ ᴏғ ᴀᴜᴛᴜᴍɴ, ɪᴛ ʜᴀs ʙᴇᴇɴ ᴀ ʙᴇᴀᴜᴛɪғᴜʟ ᴇxᴘᴇʀɪᴇɴᴄᴇ.

ɪᴛ's ᴊᴜsᴛ ᴀɴ ᴇxᴄᴜsᴇ(ᴏʀ ᴀ ɢᴜᴇss)